12 примеров догматизма в повседневной жизни

Догматизм в філософії

Догматизм в науці, філософії оцінюється характеристиками філософських теорій або їх різновидом. Догматичним вважається вчення, яке вибирає яке-небудь пояснення в якості істини без попереднього аналізу, не допускаючи змін.

Поняття догматизм після Зенона і Перона вивчало багато мислителів. Філософ І. Кант визначав його не як всю філософію в цілому, а як деякий пізнання не орієнтоване на дослідження його умов і можливостей. Гегель, один з творців діалектичної філософії, розумів догматизм як абстрактне мислення.

Філософський догматизм виникає з обмеженого сприйняття і довірливості до того, що без особливої ​​підготовки з елементарними знаннями, він може осягнути істину і вирішити найскладніші завдання, що постають перед ним.Такий підхід, визначений наївною вірою, був передбачити на безліч помилок і ілюзій, привів людину до глибокого розчарування до своєї здатності пізнання. В наслідок такого розчарування, виник діаметрально протилежний стиль мислення – скептицизм (заперечення будь-якої ймовірності пізнати істину). Його ще називають в нинішній культурі релятивізмом. Скептики Перон і Зенон називали догматиками всіх філософів, які намагалися стверджувати свої умовиводи як достовірні, вони протиставляли цьому сумнів і нереальність в принципі дізнатися істину.

Рішенням цих двох діаметральні позицій стало вивчення меж можливостей знань людини. Такий погляд був названий Кантом як критицизм. Він запевняв, що з періоду Аристотеля догматичним мисленням метафізичної науки не було обгрунтовано жодної ідеї з логіки та психології, також запевняв, що скептицизм також однобокий, як догматизм. Кант критикував філософське вчення від Декарта до Вольфа, називаючи його догматичним. Критикуючи догматичне мислення, Кант заявляв, що індивід не може осягнути речі і явища просто так, тому що вони існують.Ні догматизм, ні скептицизм нічому не вчать, понад те, поняття догматизм стає по суті скептицизмом в силу своєї однобокості.

Догматизм не може пізнати справжніх причин виникнення реальних проблем, не вивчаючи їх з позиції сьогоднішнього і минулого, в сукупності з різними проблемами, а просто накладаючи на існуючий факт готові ідеї, постулати, догми, логічні умовиводи. Це нерідко провокує виникнення помилкових проблем, що віддаляє або робить складним рішення справжніх проблемних ситуацій.

Між догматизмом і скептицизмом став Г. Гегель зі своїм діалектичним методом. Діалектизм відрізняється від догматизму тим, що не зберігає в собі односторонніх висновків. Догматики завжди з одних умовиводів виводять інші, ігноруючи факти з реального життя. Послідовно «антідогматічной» стала марксистська філософія, яка пояснюючи дійсність, служить її зміни. Таке розуміння філософської дійсності виключає догматизм.

Догматизм в науці перешкоджає її подальшому прогресу, так як керується застарілими або однобокими теоріями, відверто неправильними поняттями.Так, догматичне мислення суспільства обернулося трагічно для Дж.Бруно, Галілео, довго йшла боротьба проти еволюційної теорії Дарвіна. Догматизм в науці, політиці, соціумі є тією обставиною, що гальмує розвиток.

Догматики нужны обществу

Впрочем, не следует воспринимать слово «догма», как нечто абсолютно не востребованное в современной жизни. В частности, в юриспруденции широко используются недиалектические формальные методы. Общепринятыми догмами права являются правовые обычаи, прецеденты, юридические нормы и, наконец, законы.

Человек, работающий в этой сфере, в той или иной мере и есть догматик. Этот же подход можно также распространить и на сферу делопроизводства. Такие люди приняли профессиональные требования сознания коллективного и подчинили ему сознание личное. Если разобраться, то в нынешнем обществе полным-полно догм. Они используются для сохранения порядка и целостности общественных устоев.

Дальнейшее исследование неминуемо приводит нас к выводу о широком использовании в современном обществе, помимо диалектического, еще и формально-догматического метода. Так или иначе, всякая хозяйственная деятельность регламентируется нормативными актами (по сути – догмами).

Догматизм в философии

В философии термином «догматизм» обозначают разновидность философских учений, или же характеристику философских учений. Философское учение признаётся догматичным в том случае, если оно принимает определённые основоположения в качестве абсолютных истин без предварительной проверки, а также возможности их изменения. Догматическое учение является несовместимым с другими учениями: критицизмом и скептицизмом.

Скептицизм

Происхождения термина «догматизм» и его существование его в философии связано с философией античности. Древнегреческие скептики Зенон и Пиррон в своё время утверждали, что достижение истинного знания просто невозможно. Именно поэтому они называли «догматиками» всех тех философов, которые выдвигали, а затем и защищали, различные утверждения и истины, называемые догмами, о различных вещах. Скептики предписывали утверждать о познаваемом, используя выражение «мне так кажется», а также сомневаться во всём, что есть.

Скептики эпохи Возрождения и Нового времени, точнее, ранних его периодов, использовали скептические аргументы для критики различных учений, обвиняя их последователей и идеологов в догматической точке зрения. Прежде всего критике подвергались перипатетики, то есть схоласты, которые были последователями идей Аристотеля.

Критическая философия

В Новое время термин «догматизм» был использован Эммануилом Кантом, который назвал догматической все философские учения от Декарта до Кристиана Вольфа. Эти философские учения относились к так называемой рациональной философии. Критика Канта была причиной того, что учения рациональной философии создавались без исследования возможностей, а также предпосылок знания, что должно было осуществлять предварительно. В его работе «Критика чистого разума» использованная им критическая философия стала фундаментом для философского критицизма.

Кант вначале утверждает о том, что познавательные способности человека должны предварительно быть исследованы, а затем подвергнуты критике. Из этого следует, что индивид не может познать вещи сами по себе, но при этом способен познавать определённые явления, которые по закономерностям своей организации принадлежат познающему индивиду. Именно по этой причине, метафизика становилась невозможна как догматическое положительное знание о вещах.

Марксизм и гегельянство

Известный философ Гегель также критиковал догматиков и метафизику, приравнивая термины «метафизика» и «догматизм» к синонимам. Гегель считал, что догматизмом называют одностороннее рассудочное мышление, которое само по себе принимает лишь одну часть диалектического противоречия. Данное положение, по мнению Гегеля, противостояло диалектике.

Как утверждал Гегель, догматизм принимает лишь однорассудочное определение, которое в силу своей односторонности исключает противоположные определения. Диалектическое мышление не содержит в себе односторонних определений и не разделяет их, а является целостностью, что предполагает содержание в нём тех определений, которые в раздельности будут восприниматься догматиками незыблемыми и истинно верными.

Портрет догматика

Как правило, догматик – это тугодум. Именно поэтому ему сложно участвовать в диспутах. Свое выступление ему нужно проработать заранее, сделать домашнюю заготовку, чтобы все тезисы были подкреплены весомыми аргументами. Он предпочитает двигаться от идеи к эмпирике, но не наоборот. Мысль для него фактически объективна. В своем крайнем выражении догматизм может иметь сходство с паранойей, но чаще подходит под определение «ментора» или «ученого осла».

Но в общем случае догматик – это всегда философ, старающийся связать воедино разрозненные факты, попадающиеся в поле его зрения. Чтобы договориться с ним, нужно искать точки соприкосновения и не давать ему возможности переходить на личности. Это трудно, но достижимо. Главное – сохранять спокойствие и доброжелательность.

Значение слова Догматизм по словарю Брокгауза и Ефрона:

Догматизм (от δόγμα, положение) — философский термин, обозначающий определенное отношение к содержанию системы, а не саму систему. Понятие Д. определяется, главным образом, двумя противоположным ему понятиями — скептицизмом и критицизмом. Вообще говоря, Д. называется попытка построить философскую систему без предварительного исследования познавательных способностей человека и без решения вопроса о том, насколько человек может постичь цели, т. е. познать истину. Всякий человек по природе догматик, ибо верит в возможность нахождения истины до тех пор, пока не убедится в тщете своих усилий. таким образом, философия в своем начале необходимо догматична. Неудачные попытки миропонимания создают скептицизм, отрицающий возможность истинного понятия, причем скептицизм свои доводы берет частью из прошлого философии, частью из рассмотрения природы самого разума. Первая категория доводов не опасна, ибо очевидно, что неудача философии в прошлом не заключает в себе причины, почему бы ей не достичь успешнее своей цели в будущем. Вторая категория доводов против Д. тоже не опасна, ибо скептицизм, ополчаясь на мышление, не имеет иного орудия, как само мышление, поэтому самим своим существованием опровергает то, что желает доказать. Вот почему в новой философии скептицизм не играет никакой роли и торжествует догматизм. но в лице критицизма вырос новый и более опасный противник Д. Критицизмом называется направление немецкой философии, родоначальником которой считается Кант. Прежде чем строить философскую систему, необходимо подвергнуть критике нашу познавательную способность, — задача, которую решает Кант в Критике чистого разума. Результатом анализа Канта является невозможность метафизики, познания предметов самих по себе, и утверждение, что мы познаем лишь явления, закономерность в которых принадлежит не явлениям, а познающему субъекту. Хотя критицизм, подобно скептицизму, ограничивает претензии человеческого познания, однако по своей природе критицизм вполне отличен от скептицизма и ближе к Д. Критицизм выдвигает только из основных задач философии теорию познания и утверждает ее преимущественное значение в ряду философских вопросов. Сам критицизм Канта вовсе не настолько отличается от философии Локка и Юма, чтобы можно было в нем видеть родоначальника нового направления. Что критицизм по своей природе есть догматическое направление — это доказывается историей. критицизм Канта весьма быстро и логически правильно выродился в Д. Шеллинга и Гегеля. Э. Радлов.

Догматический метод

В истории философии догматическое направление мысли известно со времен эллинизма. Догматика – это в философии того времени использование позитивных утверждений при описании мира. В противоположность догматикам, скептики подвергали все сомнению.

Понятие догматизма связано, прежде всего, со специфическим методом, позволяющим, используя средства логики, разработанной еще Аристотелем, делать очевидные выводы на основании неочевидных посылок. Главные постулаты метода заключаются в тождестве между бытием и его отражением в уме человека; явлением внешнего мира и его смыслом; а также в самодостаточности мышления.

Сам Гегель считал свою систему догматической, так как пользовался мыслительным аппаратом в качестве высшего метода получения доказательства истины.

Методы изучения и исследования в философии

Если говорить про методы изучения и исследования в философии, то самыми распространенными из них являются методики:

 • Диалектические;
 • Метафизические.

Нередко эти методы связаны с разными философскими учениями. Например, диалектика в учении Маркса соединялась с материализмом, а в учении Гегеля та же диалектика связана с идеализмом.

О диалектике

Диалектика основывается на нескольких принципах, когда изучает те или иные явления. Например, изучаемые объекты могут рассматриваться при единстве противоположностей, становлении количественных изменений качественными, отрицании отрицательных понятий.

Описание и объяснение явлений должно опираться на такие философские категории, как общее и единичное, явление и сущность, реальность и возможность и так далее.

Объект исследования должен восприниматься в качестве объективной реальности. Любое изучаемое явление должно рассматриваться всесторонне и со всеми взаимоотношениями. При этом явления должны рассматриваться с учетом того, что они непрерывно изменяются. Все знания, которые были получены, обязательно проверяются на практическом опыте.

Общелогические методики

Если говорить про общелогические методики, то они представлены анализом, синтезом, индукцией, дедукцией, а также аналогией.

Например, анализ представляет собой расчленение исследуемого объекта на разные части лдля внимательного изучения каждой из них. Видами анализа считаются:

 • Классификационные методики;
 • Периодизация.

Синтез, наоборот, является соединением самостоятельных частей.

Индукция считается мыслительным движение от отдельных случаев к определенным общим положениям.

Дедукция, наоборот, заключается в выведении частного из общих положений.

Аналогия заключена в получении знаний об изучаемых явлениях на базе их сходства с какими-нибудь другими явлениями, то есть заключения основываются на сходных признаках.

Если говорить о методиках теоретического уровня, то здесь выделяются аксиоматические и гипотетические методики, абстрагирование, системный анализ и так далее.

Догматизм и релятивизм

Догматизм (греч. dogma ̶ мнение, учение) — это образ мышления, который абсолютизирует истину и оперирует неизменными понятиями и суждениями без учета условий, места и времени их возникновения и применения. Догматизм возник в Средние века, когда церковь стала доминирующей силой в обществе. В общественное сознание были внедрены две догмы: (а) существование личной фигуры Бога, Творца, и (б) сотворение мира Богом из ничего. Задача философии заключалась в разработке логического обоснования истинности этих догм. Священные книги и проповеди Отцов Церкви были объявлены носителями и гарантами истинного знания. Все другие мировоззрения, отклоняющиеся от них, считались еретическими и попадали под юрисдикцию инквизиции.

В советский период, когда господствовала марксистско-ленинская идеология, правящие силы партии и государства, вопреки указаниям авторов этой теории на то, что их учение ̶ не догма ̶ требовали строгого следования их идеям и в теории, и на практике. Таким образом, одной из самых неразработанных проблем в теории была проблема экономических законов социализма. Дело в том, что и Маркс, и Ленин рассматривали социализм как первую фазу коммунистического общества, а коммунизм, как высшая фаза этого общества, должен, по их мнению, развиваться без товарно-денежных отношений, которые постепенно отмирают в первой фазе. То же самое можно сказать и об оплате интеллектуального труда. В начале социалистического строительства в стране, разоренной империалистическими и гражданскими войнами, Ленин предложил привлекать для творческой работы специалистов из старого общества, но с условием, что им не следует платить больше, чем квалифицированным рабочим. В нашей стране этот принцип сохранялся на протяжении всего периода советской власти, хотя обстоятельства труда работников умственного труда резко изменились, особенно в связи с развитием научно-технической революции. То есть, было догматическое отношение к основным теоретическим проблемам, хотя на всех уровнях утверждалось, что мы и материалисты, и диалектики.

Догматизм в науке не способствует поиску истины, который требует творческого отношения к объекту исследования и отказа от догматического подхода к теории. Не случайно К. Поппер сформулировал фальсификационную модель развития науки как средство борьбы с догматическими установками, которые имеют пагубные последствия для любой научной теории.

Релятивизм (от лат. relativus — относительный) — это доктрина, утверждающая относительность и условность человеческого знания. Релятивизм наиболее характерен для философов, принадлежащих к группе субъективных идеалистов. Они отрицают познаваемость объективной реальности и ссылаются на зависимость человеческого познания от его ощущений. Но поскольку ощущения каждого человека различны, они могут не совпадать с ощущениями другого человека относительно того же объекта познания. Отсюда следует вывод об относительности ощущений, а значит, об относительности и условности наших знаний. Познание является реляционным (относительным). Релятивисты абсолютизируют относительную истину и не признают в ней элементы абсолютной истины.

Как же нам отделить истину от заблуждения? Это один из важных аспектов эпистемологии, проблема поиска критерия истины.

История использования термина «догмат», «догма»

В истории были периоды, когда термин «догмат» использовался в различных смыслах, отличных от современного понимания этого термина.

 • В античной литературе у Цицерона словом dogma обозначались такие доктрины, которые, будучи общеизвестными, имели значение неоспоримой истины.
 • «Аттическими догматами» христианские писатели, например, Ориген и св. Исидор, называли некоторые выводы Сократа.
 • Учения Платона и стоиков также именовали «догматами».
 • У Ксенофонта «догматом» называется начальственное распоряжение, которому все, и командующие, и простые воины, должны беспрекословно подчиняться.
 • У Геродиана «догмат» — определение сената, которому беспрекословно должен подчиниться весь римский народ.

Этот смысл термин сохранил и в греческом переводе 70 толковников, где в книгах пророка Даниила, Эсфири, Маккавейских словом δόγμα называется царский указ, подлежащий немедленному исполнению, а также закон царский или государственный, безусловно обязательный для каждого подданного.

 • В Новом Завете, в Евангелии от Луки, δόγμα обозначает повеление кесаря о переписи народонаселения Римской империи (Лука, 2:1)
 • В Деяниях св. Апостолов «догматы» — царские законы.
 • В Посланиях к Колоссянам и Ефесянам «догматы» — имевшие божественный авторитет законы Моисея.

Наконец, в книге Деяний (Деян. -28) в первый раз словом δόγμα

обозначаются те определения церкви, которые должны иметь непререкаемый авторитет для каждого её члена. Из употребления этого слова у Игнатия Богоносца, Кирилла Иерусалимского, Григория Нисского, Василия Великого, Иоанна Златоуста, Викентия Лиринского и других Отцов Церкви понятие о догмате выясняется с большей подробностью:

 1. Догмат — есть непререкаемая божественная (данная через божественное откровение) истина, и в этом смысле догматы веры называются Божьими (δόγμα τοΰ Θεοΰ ), Божественными (δόγμα Θεία ), Γосподними (δόγμα τοΰ Κυρίου ). Они противопоставляются продуктам человеческого, особенно так называемогоспекулятивного мышления и личным мнениям.
 2. Догмат — есть истина, относящаяся к внутреннему существу религии, т. е. истина теоретического, или созерцательного, учения веры, чем он отличается от правил жизни, или практической деятельности христианина.
 3. Будучи происхождения божественного, догмат — есть истина, определяемая и формулируемая Церковью, потому догматы обыкновенно называются догматами Церкви (τά τής έκκλησίας δόγματα ), или догматами церковными (τά έκκλεσιαστικά δόγματα ).
 4. Догмат — есть истина, безусловное признание которой совершенно необходимо для христианина, чтобы по праву причислять себя к составу Церкви.

Таким образом, основные свойства догматов в православии (и христианстве), рассмотренные здесь ниже, вытекают из святоотеческого понимания содержания догмата.

Догматизм в науке

Догматизм в науке рассматривается как необходимость, когда некоторые выводы и взгляды не следует поддавать критике и сомнениям. Гносеологическая точка зрения определяет догматизм как неосознанное игнорирование изменений и динамики развития, преувеличенное восприятие истинного утверждаемого, избегание логического объяснения и проверки.

Психология рассматривает догматизм как склонность мозга оставаться инертным – он быстрее воспримет некую идею, чем будет стремиться ее объяснить. Это приводит к стереотипному мышлению и консерватизму, когда лучше сохранить прошлое (понятное и предсказуемое), нежели склоняться к неизвестному и творческому настоящему и будущему.

Социология рассматривает догматизм как желание сохранить текущее положение дел, сберечь индивидуальный или групповой статус, который уже был приобретен. Догматизму противопоставляется мышление, при котором факты и выводы делаются на конкретности истины, условиях формирования, целях, месте и времени применимости, ее функционирования в определенных рамках.

Догматизм присущ консервативному уму, который больше склонен верить в устойчивость моральных и универсальных идей. Он не подвергает их сомнению. Здесь происходит извращение морали, когда, например, добро становится злом, если добрый поступок привел к преступлению и не был наказуем. Здесь полностью исключаются любые изменения и перемены, условия и обстоятельства. Идеально подобное мышление подходит в кругах, где требуется слепая вера, например, в религии.

Различные кризисы, которые наступают в жизни любого человека, основываются на догматическом мышлении. Человек сталкивается с ситуациями или обстоятельствами, которые не вписываются в принятые им нормы и правила. Психологи отмечают, что причиной догматического мышления является приспособленчество и непрофессионализм.

Догматизм формирует определенное качество характера в человеке (консерватизм), при котором он становится склонным к утверждению без обсуждения, использованию раз и навсегда приведенных понятий, игнорированию всех изменяющихся обстоятельств и условий жизни.

Человек вынужден принимать любую информацию как истинную, не подвергая ее анализу, не рассматривая ее в различных обстоятельствах. Это вера, которая была внедрена в голову и которую, возможно, человек ни коим образом не проверил. Примерами догм можно назвать:

 1. «Деньги дают власть».
 2. «Порядочных мужчин нет».
 3. «Все бабы – дуры».
 4. «Судьба предопределена» и пр.

Догматизм основывается на незнании и невежестве. Чтобы как-то выжить в мире, человек готов принять любую идею за истину, а потом уже от нее отталкиваться при принятии решений и совершении действий.

Догматизм предполагает страх и уход от самостоятельного мышления, принятых традиций и авторитетов. Примеры такого мышления можно встретить повсеместно, например, в выражении «Мать всегда желает добра своему ребенку». Здесь не учитываются различные обстоятельства и ситуации, когда матери просто физически и морально уничтожали собственных детей, делали их больными.

Догматизм процветает там, где людям необходимо дать некое знание, которое они воспримут как истинное. Человек чего-то не знает, поэтому он готов к получению информации. У него нет ни времени, ни желания, ни возможностей ее проверить. Он не подвергает информацию критике и сомнениям, не проверяет ее истинность. Он просто в нее верит, делает своим убеждением. В результате человек начинает мыслить и действовать, жить на основе данной догмы.

Именные методы философии

Философские методы Бэкона

Фрэнсис Бэкон является известным английским мыслителем, политическим деятелем и первооткрывателем эмпиризма. Когда Фрэнсису исполнилось 23 года, его избрали в парламент. В 56 лет он стал лордом, ответственным за сохранение печати, а потом получил должность лорда-канцлера. Кроме того, Бэкон владел титулами барона Веруламского и даже виконта Сент-Олбанского.

В пожилом возрасте его осудили за взяточничество и отстранили от должности, и хотя впоследствии король помиловал Бэкона, на государственную службу он уже не возвращался. Последние жизненные годы были посвящены научной работе.

По мнению Бэкона научные методы обязаны отвечать настоящим целям философии, связанным с обеспечением человеческого благополучия, а также достоинства. Практическое могущество невозможно без обладания истиной. То есть, именно знание Фрэнсис Бэкон считал единственной настоящей и действенной силой.

Одной из используемых ним методик была опытно-индуктивная. Она заключалась в формировании новых определений посредством интерпретации явлений после их наблюдения и последующего анализа. Только такой способ может способствовать открытию новых истин.

Дедукция Бэконом не отрицалась, но должна была использоваться вместе с индуктивными методами, которые, в свою очередь, могли быть:

 • Полными;
 • Неполными.

Полные индуктивные методы связаны с идеалом познания, то есть регулярной повторяемости того или иного свойства явления. Однако они используются достаточно редко, так как в окружающем мире нет почти ничего постоянного.

Неполные индуктивные методы предполагают построение выводов на основе частичного анализа эмпирических материалов. При этом не исключается вероятность характера сделанных выводов.

Философские методы Сократа

Сократ считается первым афинским мыслителем, отцом которого был обычный ремесленник, а матерью – повивальная бабка. В молодости Сократ участвовал в афинских войнах со Спартой, участвовал в качестве председателя в послевоенном суде, где крепко стоял на том, чтобы не спешить казнить всех спартанских стратегов (однако его не послушались).

Считается, что Сократ был не самым лучшим семьянином, так как не проявлял никакой заботы о своей жене и трех сыновьях. Основное время он посвящал различным спорам и проведению философских бесед, так как имел большое количество учеников (хотя и не брал ха это деньги).

В семидесятилетнем возрасте был обвинен в безбожии, отказался сбежать из тюрьмы (хотя подобная возможность предоставлялась) и выпил растительного яда, чтобы покончить с собой.

Что касается философского метода Сократа, то сам он называл его майевтикой. Данная методика заключалась в извлечении скрытого знания посредством правильных наводящих вопросов. Отдельное значение придавалось смыслу добродетели. Нравственные люди должны обладать добродетелью, а мораль совпадает со знанием.

В сущности, такую методику можно смело считать началом идеалистической диалектики, так как истина открывалась с помощью того, что раскрывались и впоследствии преодолевались противоречия. Сократовская «ирония» заключалась в том, чтобы привести собеседника к противоречию самому себе, из чего следовало его признание своего невежества.

Философские методы Канта

Иммануил Кант является великим немецким мыслителем и основателем классического философского учения немецкой школы, которая действовала на стыке просветительской и романтической эпохи. Он родился в достаточно бедной семье, а его отец был обычным ремесленником. С самой юности Иммануил проявлял особенную одаренность, сумел успешно окончить престижные учебные заведения и долгое время работал домашним преподавателем.

В 30 лет ему удалось разработать космогоническую гипотезу, предполагающую происхождение нашей галактики из туманности. Данная гипотеза является актуальной и по сегодняшний день. Тогда же Кант получил докторскую степень и на протяжении 40 лет учительствовал в университете. С 46 лет он начал писать свои знаменитые «критические» труды, немало внимания уделял политической философии.

Философская методика Канта связана с трансцендентальным мышлением, а целью такой методики является определение условий познания. Такие условия оказываются связанными с условиями суждения.

Само же сознание выполняет объективную роль и является необходимым. Причем эти суждения должны быть не аналитическими, а синтетическими, то есть, такими, которые выходят за границы понятий и связывают понятия с моментами, выходящими за его границы. Причем, такие суждения опираются не только на данные опыта, но и на результаты интуиции.

О догматах религиозных

Христианство основано на догматах и ограничениях. И тем оно ценно. Ведь это – единственная в обществе формальная система взглядов, согласно которой жизнь человека реально является высшей ценностью. (Светское законодательство в этом плане крайне противоречиво и, скорее, декларативно, чем искренно.)

Ограничениями в области христианской морали являются заповеди, в области дисциплины – каноны. Причем православное христианство представляет собой веру, наиболее догматическую. Ведь если в других верах догматик – это придерживающийся догм ортопраксии (правильности действий), то в православии для такого человека дополнительно актуален принцип ортодоксии (правильности суждений), т. е. обязательных суждений о Боге. Такое состояние дел вызвано тем, что православие – религия любви и откровения, а эти категории требуют защиты от человеческих страстей.

Церковные догматы имеют высокое назначение. Образно говоря, это сохраняющие души стены – не тюремные, а крепостные.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector